adminifisca-administratie-proactief-advies.png
Pro-actief advies
adminifisca-administratie-proactief-advies.png
Pro-actief advies
adminifisca-administratie-proactief-advies.png
Persoonlijk en vertrouwd
adminifisca-administratie-proactief-advies.png
Persoonlijk contact
adminifisca-administratie-proactief-advies.png
Persoonlijk contact

Belastingplan 2024

De minister en staatssecretarissen van Financiën hebben op Prinsjesdag het wetsvoorstel Belastingplan 2024 bij de Tweede Kamer ingediend. Het wetsvoorstel is onderdeel van het pakket Belastingplan 2024. Het is de bedoeling dat de wet op 1 januari 2024 in werking treedt. Hieronder een greep uit het Belatingplan 2024.

Inkomstenbelasting

Tarieven box 1/loonbelasting

 • Het tarief in de eerste schijf wordt 36,97% (2023: 36,93%). Het tarief in de tweede schijf blijft 49,50%;
 • Voor belastingplichtigen ouder dan de AOW-leeftijd geldt een tarief in de eerste schijf van 19,07% (2023: 19,03%). Het tarief in de tweede schijf wordt 36,97% (2023: 36,93%). Het tarief in de derde schijf blijft 49,50%;
 • Het aanvangspunt van het toptarief en de tweede schijf voor gepensioneerden in de IB wordt verlaagd door deze bedragen slechts beperkt te indexeren. De grens komt op € 75.624;

Heffingskortingen

 • De arbeidskorting wordt met € 115 verhoogd;
 • De halvering van de jonggehandicaptenkorting waartoe eerder is besloten, wordt geschrapt;
 • De co-ouderschapsregeling voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK), die momenteel is opgenomen in de Uitv. Reg. IB 2001, wordt in de wet opgenomen en aangepast. Co-ouders kunnen vanaf 1 januari 2024 alleen beiden in aanmerking komen voor de IACK als zij de zorg voor een kind gedurende het kalenderjaar gelijkelijk hebben verdeeld. Concreet is de eis in het voorstel dat het kind ten minste 156 dagen van het kalenderjaar in elk van beide huishoudens verblijft. Er moet worden voldaan aan de inschrijvingseis. Dit betreft reparatie van HR 30 september 2022 (V-N 2022/42.3);
 • De formele inschrijvingseis van de IACK wordt met ingang van 1 januari 2025 vervangen door een materiële toets. Deze wijziging geldt voor de gevallen die onder het overgangsrecht uit het Belastingplan 2023 (V-N 2023/5.3.1) vallen;

Diversen box 1

 • Er komt een afschrijvingsbeperking in de winstsfeer van de IB. In de IB gaat dan eveneens de WOZ-waarde als bodemwaarde voor gebouwen in eigen gebruik gelden. Na deze wijziging geldt voor alle gebouwen die als bedrijfsmiddel worden gebruikt een afschrijving tot maximaal de WOZ-waarde, ongeacht of het een gebouw in eigen gebruik of ter belegging is en ongeacht of het in een IB-onderneming (of in de resultaatsfeer) of een in onder de VPB vallend lichaam (VPB-plichtig lichaam) wordt gebruikt;
 • Vanaf 1 januari 2024 wordt het aftrekpercentage energie-investeringsaftrek (EIA) structureel verlaagd van 45,5% naar 40%;
 • Het percentage van de MKB-winstvrijstelling wordt verlaagd van 14% naar 12,7%;
 • De forfaits voor zakelijke kilometers gaan naar € 0,23. Het gaat onder andere om de aftrekbaarheid van de reiskosten van IB-ondernemers en resultaatgenieters met een vervoermiddel dat behoort tot het privévermogen. Ook gaat het om aftrek specifieke zorgkosten voor reiskosten ziekenbezoek, kilometervergoeding voor weekenduitgaven gehandicapten, en de giftenaftrek als een vrijwilliger afziet van reiskostenvergoeding;

Box 3

 • Het tarief in box 3 wordt al met ingang van 1 januari 2024 verhoogd van 32% naar 34%. In 2025 blijft het tarief 34%;
 • Het heffingvrije vermogen in box 3 wordt niet geïndexeerd met ingang van 1 januari 2024. Daardoor blijft het heffingvrije vermogen € 57.000 (€ 114.000 voor fiscale partners gezamenlijk);
 • Het aandeel in het vermogen van een VvE wordt in de periode van de overbruggingswet box 3 (met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2023) in de categorie banktegoeden geplaatst;
  Het aandeel in het vermogen op de derdengeldenrekening van een notaris wordt tijdens de periode van de overbruggingswet box 3 (met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2023) in de categorie banktegoeden geplaatst;
 • Vorderingen en schulden tussen fiscaal partners en tussen ouders en minderjarige kinderen worden met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2023 gedefiscaliseerd. Dit betekent dat deze vorderingen en schulden niet meer in de belastingaangifte hoeven te worden vermeld. Bij ouders en minderjarige kinderen gaat het dan alleen om de situatie waarin het inkomen van het minderjarige kind aan de ouders wordt toegerekend omdat alleen dan sprake is van dezelfde aangifte;

Loonbelasting

 • Het maximale onbelaste bedrag van de reiskostenvergoeding wordt per 1 januari 2024 verhoogd naar € 0,23 per zakelijke kilometer;
 • De huidige twee regelingen voor het onbelast verstrekken van OV-abonnementen door werkgevers worden vervangen door één vrijstelling. Het privégebruik van een OV-kaart die wordt vergoed, verstrekt of ter beschikking gesteld wordt gericht vrijgesteld, mits de werknemer de OV- kaart ook (in welke mate dan ook) voor zakelijke reizen (waaronder woon-verkeer) gebruikt.

Invordering

 • Ook voor de inkomstenbelasting wordt de betalingskorting bij het ineens betalen van de voorlopige aanslag afgeschaft.

AdminiFisca: het fiscale kompas voor uw juiste financiële koers

Kwaliteitswaarborg
Iwan Koning is ingeschreven in het RBc-register van het Register Belastingadviseurs de vereniging van gecertificeerde belastingadviseurs. Leden van het Register Belastingadviseurs zijn verplicht zich permanent te scholen, zodat actualiteit van kennis gewaarborgd is. Zo bent u altijd verzekerd van adviezen volgens de laatste ontwikkelingen op fiscaal gebied. Dé garantie voor kwaliteit!

RB logo FC 2020stempel 1avg_ok_logo

Vestigingsadres
Nabuccosingel 125
2152 PA  Nieuw-Vennep

Bezoekadres
Sint Anthoniusstraat 1E
2153 BA  Nieuw-Vennep

T: 06 – 10348703
E: info@adminifisca.nl
I: www.adminifisca.nl
Beconnummer: 628.682
KvK nummer: 34299203